Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προϊστάμενος: 2310 547914 Γραμματεία: 2310 547912
Εισφορές / Παροχές: 2310 547903 Μηχανογράφηση: 2310 547904
Λογιστήριο: 2310 547904ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (άρθρο 39, Ν.4331/15)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4331/15 (ΦΕΚ 69Α/2015) οι ασφαλισμένοι μετά την 01/01/1993 (Νέοι Ασφαλισμένοι) έχουν δικαίωμα υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2015 και 2016, με την προϋπόθεση να μην υπάρχουν οφειλές προς τον ΤΥΔΘ ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και να είναι ενήμεροι.

Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί στα Γραφεία του ΤΥΔΘ έως 31/12/2015. Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ.

Για λεπτομέρειες βλέπετε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με ΑΔΑ : Ω1Ρ6465Θ1Ω-ΡΜΚ

Αίτηση Υπαγωγής σε Κατώτερη Ασφαλιστκή ΚατηγορίαΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Παρακαλούνται οι ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ που επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς περιόδου 01/09/2015 - 30/06/2016 (γεννηθέντα το 2011 και εξής), να υποβάλουν στα Γραφεία του Τ.Υ.Δ.Θ. αίτηση συμμετοχής έως 30/10/2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν υποβληθεί η ως άνω αίτηση, δεν θα καταβληθεί η σχετική δαπάνη.


Τελευταία Νέα...  (Διαβάστε όλα τα Νέα)