Κυριακή 24 Ιουνίου 2018
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »
Άρθρο 1

Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙ­ΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΆΡΘΡΩΝ 12§2 ΚΑΙ 13§2 Π.Δ. 73/84.

Ι ­ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 1 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

1.1. Άµεσα µέλη

α) Όλοι οι νόµιµα διορισµένοι δικηγόροι που έχουν γραφεί στα µητρώα του Δ.Σ.Θ. ως και οι σε νόµιµη αναστολή τελούντες, αρθρ. 3 Π.Δ. 73/84 και άρθρo 64 § 2 Ν. 2084/92.

β) Οι συνταξιούχοι δικηγόροι, που έχασαν τη δικηγορική ιδιότητα, από ορι­στική παύση τους, σε χρόνο που ήταν µέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσα­λονίκης και µέλη του Τ.Π.Δ.Θ. οικονοµικά τακτοποιηµένοι, µε την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν το προβλεπόµενο κάθε φορά ποσοστό παρακράτησης από τη σύνταξη τους, στο Ταµείο Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. β' του καταστατικού όπως ισχύει κάθε φορά).

γ) Ο επιζών σύζυγος συνταξιούχου άλλοτε µέλους του Ταµείου, ως επίσης και ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος εν ενεργεία δικηγόρου µέλους του Ταµεί­ου ο οποίος δεν είναι υπόχρεος ασφαλίσεως σε άλλο φορέα ως άµεσο ή έµ­µεσο µέλος, µε την προϋπόθεση συνταξιοδοτήσεως του από το Ταµείο Νοµι­κών (Τ.Ν.) και καταβολής ποσοστού 4% επί της καθορισθείσης συντάξεως (άρ­θρο 3 παρ. 1 εδ. γ' του καταστατικού όπως ισχύει κάθε φορά).

δ) Τα άγαµα τέκνα ­εφόσον επιθυµούν να ασφαλισθούν στο Τ.Π.Δ.Θ. και τα οποία δεν είναι υπόχρεα ασφαλίσεως σε άλλο ασφαλιστικό φορέα ως άµεσα µέλη από δική τους εργασία ή σύνταξη µε την προϋπόθεση συνταξιοδοτήσεως των από το Ταµείο Νοµικών (Τ.Ν.) µετά το θάνατο του γονέα Δικηγόρου και της καταβολής υπέρ του Τ.Π.Δ.Θ. ποσοστού 4% επί της καθορισθείσης συντάξεως.

ε) Οι µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Τα­µείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (εδάφ. δ' παρ. 1 άρθρο 3 Π.Δ. 73/84

του καταστατικού όπως ισχύει κάθε φορά).

στ) Ο ανασφάλιστος διαζευγµένος σύζυγος (άνδρας ή γυναίκα) άµεσου µέλους µπορεί να διατηρήσει την ασφάλιση σαν άµεσα ασφαλισµένος στο Τ.Π.Δ.Θ. µόνον για τις παροχές του Κλάδου Ασθενείας σε είδος, µε τις προ­ϋποθέσεις του άρθρου 30 του ν. 1469/84 (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. ε' του καταστατι­κού όπως ισχύει κάθε φορά).

ζ) Οι ασκούµενοι δικηγόροι, µόνο για τον κλάδο Ασθενείας και για τις παρο­χές τοκετού, κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών σταθµών και εξόδων κηδείας, εφόσον εντός διµήνου από της εγγραφής τους στα µητρώα των ασκουµένων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Δ.Σ.Θ.) εγγραφούν στο Τ.Π.Δ.Θ., µε την υποβολή αιτήσεως συνοδευοµένης από σχετική βεβαίωση του Δ.Σ.Θ. περί της εγγραφής των στα Μητρώα Ασκουµένων Δικηγόρων και φωτοαντιγράφου της προς τον Δ.Σ.Θ. υποβληθείσης αιτήσεως εγγραφής. Στην περίπτωση αυτή δεν διανύουν χρόνο αναµονής για την έναρξη χορήγησης των παροχών.

Οι ανωτέρω, ταυτόχρονα µε την υποβολή της αιτήσεως εγγραφής, καταβάλ­λουν την ασφαλιστική εισφορά του πρώτου εξαµήνου της ασκήσεως των. Περαι­τέρω καταβάλλουν προκαταβολικά τις εξαµηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές των.

Σε κάθε περίπτωση εγγραφής του ασκουµένου στο Τ.Π.Δ.Θ. µετά την παρέ­λευση του ως άνω διµήνου, ο ασκούµενος υπάγεται στην ασφάλιση του Ταµείου µετά ένα τρίµηνο, από της προς το Τ.Π.Δ.Θ. υποβολής της αιτήσεως εγγραφής και εξοφλήσεως της εισφοράς όπως κατωτέρω προσδιορίζεται (διανύει χρόνο αναµονής).

Η ετήσια ασφαλιστική εισφορά των ασκουµένων για το έτος 2008 ισούται µε 304,00 €.

Οι ασκούµενοι δικηγόροι είναι υπόχρεοι καταβολής του συνόλου των ασφα­λιστικών εισφορών περιόδου από της εγγραφής των ως ασκουµένων στο Μη­τρώο Ασκουµένων του Δ.Σ.Θ. µέχρι της εγγραφής των ως δικηγόρων, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα ανακλήσεως της αποφάσεως περί ασφαλίσεώς των στο Τ.Π.Δ.Θ.

Οι ασκούµενοι δικηγόροι καταβάλλουν εισφορά αναγνώρισης προστατευο­µένων µελών εφόσον ασφαλίζουν στο Τ.Π.Δ.Θ. έµµεσα µέλη (άρθρ. 3 §1 Κατα­στατικού) ως επίσης και εισφορά γάµου. [Εγγραφή στον Δ.Σ.Θ.: Ν.723/77]

Οι ασκούµενοι δικηγόροι δύνανται να ασφαλιστούν στο Τ.Π.Δ.Θ. και για την παροχή του άρθρου 10 § Δ' Π.Δ. 73/84 όπως τροποποιήθηκε µε άρθρο 1 Π.Δ. 97/89, ήτοι για ΕΦΑΠΑΞ αποζηµίωση λόγω αναπηρίας 67% και άνω από ατύ­χηµα ή θανάτου από ατύχηµα, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εν ενεργεία δικηγόρους.

1.2. Έµµεσα µέλη

Με την επιφύλαξη της § 2.2. του αρθρ. 2 του παρόντος, του αρθρ. 18 Ν 2639/98, του αρθρ. 5 Ν 2768/99 και του αρθρ. 18 Ν 3144/03 έµµεσα µέλη α­σφαλιζόµενα στο Τ.Π.Δ.Θ. είναι :

α) Τα µέλη της οικογενείας των δικηγόρων

α.α. ίδιας

α.β. πατρικής

β) Τα µέλη της οικογενείας των συν/χων.

γ) Τα µέλη της ιδίας οικογένειας αποβιώσαντος συν/χου που τα ασφαλίζει ο επιζών σύζυγος ο οποίος έγινε άµεσο µέλος του Τ.Π.Δ.Θ.

δ) Τα µέλη της ιδίας οικογενείας αποβιώσαντος συν/χου δικηγόρου στην περίπτωση που δεν επιζεί ο άλλος σύζυγος.

ε) Τα µέλη της ιδίας οικογενείας των µονίµων και των µε σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Ταµείου.

στ) Τα µέλη της ιδίας οικογενείας ασκουµένων δικηγόρων.

Τα έµµεσα µέλη ασφαλίζονται στο Τ.Π.Δ.Θ. εφόσον δεν εργάζονται, δεν συνταξιοδοτούνται, δεν είναι ως έµµεσα µέλη ασφαλισµένα σε άλλον ασφα­λιστικό φορέα, δεν είναι υπόχρεα ασφαλίσεως σε άλλον ασφαλιστικό φορέα είτε ως έµµεσα µέλη είτε ως άµεσα από δίκη τους εργασία ή σύνταξη, δεν έ­χουν δικά τους εισοδήµατα και συνοικούν και συντηρούνται από τον άµεσα α­σφαλισµένο.